Konsulting personalny

W rozumieniu DPM Sp. z o.o. konsulting personalny to ogół działań z zakresu Polityki Personalnej mający na celu usprawnienie funkcjonowania firmy; począwszy od analizy stanowisk pracy, poprzez tworzenie systemów ocen okresowych, po audyt personalny.

Dzisiejszy rynek stawia wysokie wymagania firmom, które chcą zdobyć czy utrzymać na nim wysoką pozycję. Przeprowadzone badania pokazują, że na sukces danej organizacji wpływa przede wszystkim skuteczne zarządzanie ludźmi, którzy ją tworzą. W zakresie naszych działań proponujemy Państwu współpracę z doświadczonymi konsultantami, którzy wspomogą Państwa w doborze najbardziej adekwatnej kadry, a także zatroszczą się o inne aspekty związane z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi.

W ramach naszych usług proponujemy Klientom współpracę w takich zagadnieniach jak:

Opisy stanowisk pracy / analiza pracy

Jasna polityka zatrudnienia w organizacji oraz świadomość wymagań stanowiskowych okazują się być niezwykle istotne dla efektywnej rekrutacji oraz skutecznego wykorzystania kompetencji posiadanej kadry pracowniczej.

Analiza pracy i wynikające z niej opisy stanowisk pracy pomagają określić wymagane kompetencje i kwalifikacje formalne, co zmniejsza jednocześnie ryzyko wystąpienia konfliktów wewnątrz organizacji. Dobrze stworzone opisy są również niezbędne do ustalenia kryteriów oceny okresowej pracowników oraz wdrażania ścieżek kariery zawodowej. Traktowane są ponadto jako podstawa i punkt wyjścia procesu wartościowania stanowisk pracy i określania polityki wynagrodzeń, która z kolei wiąże się z systemem motywowania pracowników.

Zespół Doradztwa Organizacyjnego DPM służy swoim Klientom pomocą w profesjonalnym opracowaniu lub uaktualnieniu istniejących już opisów stanowisk pracy. Bogate doświadczenie oraz obiektywizm i bezstronność naszych pracowników, pozwolą na wypracowanie jednolitych i spójnych wewnętrznie reguł, które staną się obowiązującymi w Państwa organizacji.

Budowa profili kompetencyjnych w przedsiębiorstwie

Budowa profili kompetencyjnych w przedsiębiorstwie

Model kompetencyjny przedsiębiorstwa DPM buduje każdorazowo na podstawie danych charakterystycznych dla danej firmy, tj. jej branża, misja i strategia firmy, specyfika stanowisk, których dotyczy projekt. Głównym celem jest identyfikacja kluczowych kompetencji, które są niezbędne do efektywnej pracy na danym stanowisku w rozumieniu nie tylko wynikających z niego zakresu obowiązków, ale również wartości, które są kluczowe dla firmy oraz generują wymagane postawy pracowników.

Stworzenie i wdrożenie modelu kompetencyjnego daje możliwość lepszej identyfikacji potrzeb szkoleniowych w organizacji, daje firmie oraz osobom na stanowiskach menedżerskich wiedzę dotyczącą tego, jakimi osobami zarządzają – jakie powinny być ich postawy, wiedza, umiejętności. W wypadku procesu rekrutacji i selekcji model kompetencyjny jest doskonałym narzędziem opisującym, kogo poszukujemy, jakich kompetencji wymagamy od nowozatrudnionej osoby.

Wdrożony system w znaczny sposób ułatwia budowę systemu okresowych ocen pracowniczych. Wiedza pracownika na temat tego, w którą stronę powinien się rozwijać (informacje zwrotna płynąca z oceny), aby efektywnie wykonywać pracę na danym stanowisku bądź móc w przyszłości awansować w ramach struktury organizacyjnej wpływa na większą satysfakcję z wykonywania pracy oraz wpływa pozytywnie na identyfikację pracownika z firmą.

Wszystkich zainteresowanych współpracą w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z nami.

Systemy ocen pracowniczych

Systemy ocen pracowniczych

Dobrze skonstruowana i wdrożona okresowa ocena pracowników wspomaga nie jedną organizację w identyfikacji potrzeb szkoleniowych konkretnych pracowników, tworzeniu systemów motywacyjnych, systemów premiowych. Wyniki oceny pozwalają również na budowanie kadry rezerwowej organizacji, dostrzeganie i rozwijanie talentów.
Cechy charakterystyczne systemu okresowych ocen pracowniczych, wprowadzanych przez DPM:

  • Kompleksowość
  • Objęcie całokształtu efektów pracy pracownika (umiejętności, postawy wobec pracy, przełożonych, współpracowników)
  • Oparcie na określonych kryteriach, zasadach technikach
  • Planowość, obiektywizm, porównywalność w czasie

W każdym projekcie DPM projektuje system oceny, szkoli osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie oceny w organizacji, a tym samym wdraża system w organizacji Klienta. Posiadamy doświadczenie we współpracy z zewnętrznymi firmami informatycznymi projektującymi rozwiązania, systemy IT udoskonalające przeprowadzanie ocen.

Ponadto wspomagamy naszych Klientów w przeprowadzeniu indywidualnej oceny kompetencji danego pracownika, na przykład w zakresie kompetencji menedżerskich.

Badanie satysfakcji pracowników

Badanie satysfakcji pracowników

Jednym z głównych celów, jakie stawiają przed sobą organizacje jest zracjonalizowanie kosztów ich działania oraz zwiększenie konkurencyjności na lokalnym i globalnym rynku.

Drogą do osiągnięcia tychże założeń, jest wiedza na temat efektywności zarządzania organizacją, właściwych instrumentów zarządzania oraz ich wykorzystanie w praktyce, wpływające na wysoki poziom satysfakcji z pracy. Badania satysfakcji, ujawniające stopień zadowolenia z pracy w ramach danego przedsiębiorstwa, mogą posłużyć jako sposób stworzenia założeń do szerszej polityki firmy, od tworzenia systemów zarządzania zasobami ludzkimi poczynając, aż na określaniu celów strategicznych i tworzeniu kultury organizacyjnej kończąc.

DPM każdorazowo projektuje badanie satysfakcji zawodowej, dopasowując je do specyfiki i wymagań naszego Klienta, co pozwala na zebranie obiektywnych informacji w optymalnym czasie. W proponowanym przez nas rozwiązaniu tworzymy możliwość poznania opinii dotyczącej najbardziej istotnych, z punktu widzenia organizacji, obszarów funkcjonowania, jak m.in. warunków i bezpieczeństwa pracy, komunikacji wewnętrznej, stylu zarządzania, możliwości rozwojowych itp.

Audyt personalny

Audyt personalny

Celem przeprowadzenia audytu personalnego jest pozyskanie jak najpełniejszych informacji na temat kadry pracowniczej w danej firmie. Posiadanie i odpowiednie wykorzystanie tych informacji przyczynia się do obsady stanowisk zgodnie z możliwościami i umiejętnościami zatrudnianego, co zwiększa wydajność pracy, usprawnia procedury, a w rezultacie wpływa również na satysfakcję z pełnionych obowiązków. Zdobyta, podczas audytu personalnego, wiedza pozwoli Państwu na wprowadzenie konstruktywnych zmian, pomoże w zaplanowaniu ścieżek rozwojowych pracowników, opracowaniu planu szkoleń bądź wprowadzeniu stosownych zmian w zatrudnieniu (redukcja bądź utworzenie nowego etatu).

Zachęcamy do współpracy, której wynikiem będzie dokonanie, przez Konsultantów DPM, wieloaspektowej oceny zarówno kadry menedżerskiej jak i poszczególnych zespołów pracowniczych.

Zespół DPM, złożony z doświadczonych konsultantów, odpowiednio dopasuje narzędzia audytu do określonych przez Państwa potrzeb oraz pomoże w identyfikacji obszarów wymagających modyfikacji.

Badanie kompetencji

Badanie kompetencji

to szereg prac badawczych mających na celu zdiagnozowanie poziomu spełnienia poszczególnych kompetencji przez wskazaną przez Państwa osobę. Badanie takie jest bardzo pomocnym narzędziem na etapie decyzji o awansie wewnętrznym, budowaniu ścieżki rozwoju danego pracownika lub jako wsparcie w procesie rekrutacji na kluczowe stanowisko pracy.

Outplacement

Outplacement

Monitorowanie zwolnień zarówno indywidualnych, jak i grupowych, którego celem jest restrukturyzacja firmy z jednoczesnym utrzymaniem dobrego jej wizerunku w oczach pracowników oraz jednostek zewnętrznych.

Zysk płynący z wprowadzenia procesu outplacementu to zniwelowanie negatywnych skutków redukcji zatrudnienia, którymi są: wzrost napięcia oraz frustracji zarówno wśród zwalnianych pracowników jak również wewnątrz firmy. Minimalizowane jest ryzyko konfliktów, strajków oraz obniżenia wydajności pracy. Ograniczone również zostaje ryzyko odejścia pracowników niezbędnych dla firmy.

Program prowadzony jest w 3 ujęciach, jako:

  • outplacement indywidualny – wsparcie dla pojedynczych osób
  • outplacement grupowy – wsparcie dla większej liczby osób, która w jednym czasie odchodzi z organizacji
  • outplacement mobilny – wsparcie indywidualne z utworzeniem tzw. „miejsca pracy” dla osoby zwolnionej, które to miejsce służy jej do tego, aby w atmosferze biurowej zając się budowaniem kolejnego kroku w swoim życiu zawodowym.

E F G

DPM Sp. z o.o.

Katowice 40-022
ul. K.Damrota 6/301
Tel.: +48 (32) 251 01 80
centrala@dpm.com.pl

Warszawa

Tel.: +48 (22) 379 24 87
warszawa@dpm.com.pl

Wrocław

Tel.: +48 (71) 716 51 15
wroclaw@dpm.com.pl

NIP: 547-202-68-48,
REGON: 240062475,
KRS: 0000231310

DPM Doradztwo Personalne

DPM Sp. z o.o. to doświadczona firma funkcjonująca na rynku od wielu lat, której specjalnością jest doradztwo personalne oraz organizacyjne. Usługi z zakresu doradztwa personalnego, jakie oferuje DPM to m.in. dokonywanie ocen pracowniczych, opis i analiza stanowisk pracy, badanie satysfakcji pracowników, prowadzenie ośrodków oceny AC oraz DC czy budowa modeli kompetencyjnych. W ramach swojej działalności firma zajmuje się także procesami selekcji i rekrutacji, szkoleniami oraz doradztwem organizacyjnym. Dzięki doświadczeniu zgromadzonemu na przestrzeni lat oraz współpracy z organizacjami funkcjonującymi na rynku pracy DPM oferuje doradztwo personalne na najwyższym poziomie.

Plugin by:aAM